20 september 2018

Opnieuw is het een levendige week geweest bij Q-support. Veel zaken zijn voorbij gekomen. Zoals altijd levert dat soms directe resultaten op, in andere gevallen worden er zaadjes geplant die later resultaat geven.

Laat ik bij mijn terugblik op de week beginnen met het afscheid dat we vorige weekgenomen hebben van de Denktank. De reden daarvoor wil ik toelichten. Q-support gaat een nieuwe fase in met een aangepaste opdracht. Dat betekent een aangepaste inrichting van de organisatie. Bij de start van de eerste fase zijn commissies in het leven geroepen om te adviseren op onderdelen van de toenmalige opdracht. Met de nieuwe opdracht voor ogen was de conclusie dat deze commissies daar niet goed op aansloten. Dus heb ik besloten om op gepaste wijze afscheid te nemen van de drie bestaande commissies en één nieuwe klankborgroep in het leven te roepen. Die klankbordgroep zal bestaan uit een brede vertegenwoordiging van patiënten en deskundigen die verbonden zijn met die nieuwe opdracht. Naast patiënten valt te denken aan wethouders, een vertegenwoordiger van het UWV, een huisarts, een onderzoeker, een WMO-consulente. De bedoeling is dat de klankbordgroep de uitvoering van de opdracht aan de hand van de managementrapportages en evaluaties gaat monitoren en daarover adviseert. Ik zal u later hierover informeren.

Terug naar de Denktank. Een positief kritische groep mensen die gedurende een aantal jaren geadviseerd heeft en zaken nauwlettend heeft gevolgd. Ik heb een belangrijk advies meegekregen: zorg dat de patiënten hoe dan ook een stem hebben en houden in de werkzaamheden. Dat advies neem ik me ter harte. Te beginnen met de vertegenwoordiging in de klankbordgroep.

Een andere bijzondere gelegenheid was het zogeheten ‘Zoobiquity congres’. Een mooie bijeenkomst waarbij humane en veterinaire artsen en overige deskundigen bijeen zijn gekomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Heel waardevol en heel belangrijk. Q-koorts heeft ons immers geleerd hoe belangrijk het is om kennis te delen. Het was een leerzame dag.

Ik maak een sprong naar vandaag en sla heel veel in- en externe overleggen over. Vandaag heb ik allereerst een belangrijk gesprek gehad met onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Met financiering door CZ gaan zij het (zorg) netwerk rondom Q-koorts in beeld brengen. Voor een deel hebben we in de praktijk al heel veel ervaring opgedaan maar met dit onderzoek wordt veel beter in kaart gebracht welke expertises er op welke momenten nodig zijn en waar die te vinden zijn voor de Q-koortspatiënten. We hebben afgesproken dat er een eerste enquête opgesteld zal worden die we verspreiden onder de bij ons bekende patiënten. Ik hoop dat u bereid bent om mee te werken!

Een tweede gesprek vandaag is een gesprek geweest met wethouder Bohmer van Landerd. Onlangs heeft hij als nieuwe wethouder de Q-kring in Landerd bezocht om zich te oriënteren op de Q-koortsproblematiek en hij was onder de indruk over wat hij hoorde. We hebben uitvoerig doorgepraat over zijn bevindingen en ik ben heel erg blij met zijn toezegging dat hij de gemeente Landerd tot voorbeeldgemeente wil maken. In de eerste plaats om vooral te laten zien hoe de Q-koortspatiënt zo optimaal mogelijk begeleid kan worden. Maar ook om als voorbeeldgemeente de mogelijkheden èn onmogelijkheden te signaleren.

Ik ben blij met die bereidheid en we hebben een aantal afspraken gemaakt. Te beginnen met het bespreken  van casuïstiek met professionals en patiënten aan de hand van enkele voorbeeldcasussen. Op basis daarvan gaan we een verder plan de campagne maken.

Al die kleine stapjes en grote stappen helpen. Wordt vervolgd!