30 mei 2018

Deze week krijgt u een iets andere blog dan gebruikelijk. Omdat ik het signaal kreeg dat er toch nog veel onduidelijkheden zijn over een aantal zaken en ontwikkelingen, heb ik ze nogmaals op een rij gezet.

Vervolg: Q-support 2.0

Eind december is door de minister besloten dat Q-support met een nieuwe opdracht een verlenging kreeg met een budget van 3,5 miljoen voor de duur van 3 jaar.  Die nieuwe opdracht is als volgt samengevat:

–     Zij draagt voor 1 oktober 2018 met een zorgvuldige overdracht de bij haar bekende Q-koortspatiënten over aan de betrokken gemeenten.

–          Zij dient na de overdracht als Steun- en adviespunt en vraagbaak voor alle reguliere professionals die een rol hebben in het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten.

–     Zij ondersteunt de gemeenten bij het inroepen van specifieke deskundigheid waar regulier nu niet in voorzien wordt. Te denken valt hierbij aan medische, arbeidsrechtelijke en juridische deskundigheid.

–          Zij zet zich in om reeds gerealiseerde projecten te bestendigen en te borgen.

–          Q-support 2.0 heeft een signalerende functie met betrekking tot (eventuele nieuwe) hiaten en leemten in de zorg aan Q-koortspatiënten.

–         Q-support 2.0. streeft een samenwerking na met andere expertisecentra op het gebied van infectieziekten, inclusief zoönose ten einde de inbreng van het patiëntenbelang bij infectieziektebestrijding duurzaam te verbeteren.

Ik wil graag op de volgende elementen ingaan ter verduidelijking. De datum van 1 oktober is een richtlijn. Waar het eerder kan gebeurt het eerder, waar nog even geduld betracht dient te worden omdat de gemeente nog niet klaar is voor hun opdracht of dat de problematiek te complex is, zullen we als altijd maatwerk leveren. Voor Q-support staat voorop dat patiënten niet zomaar aan hun lot overgelaten zullen worden.

Het proces van overdracht zal zorgvuldig gemonitord worden. Q-support zal waar nodig bijspringen en adviseren. Momenteel is een folder in ontwikkeling voor patiënten en professionals om informatie te geven over Q-koorts en Q-support.

Wat betekent dat voor u als patiënt?

De procesregisseurs- in de toekomst de Q-koortsadviseurs- zijn volop bezig om de overdracht zorgvuldig te laten verlopen. Wanneer dit voor u persoonlijk zal plaatsvinden is ook maatwerk. Dit hangt af van de nog lopende zaken, van uw eigen wens om al dan niet een overdrachtsgesprek te hebben of van de gemeente die hiervoor ook ingericht moet zijn. U zult begrijpen dat bij zo’n groot aantal patiënten ook niet alles gelijktijdig kan plaatsvinden. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Wanneer u met elkaar in gesprek gaat, kan het dus zo maar zijn dat de ene patiënt naar volle tevredenheid een overdrachtsgesprek heeft gehad en de andere nog met veel vragen zit. Iedere casus is anders, iedere gemeente is anders. Uw procesregisseur is op dit moment uw rechtstreekse contactpersoon in deze. U kunt uiteraard ook altijd terecht bij het secretariaat voor vragen via het algemene nummer: 073-6100010.

Een aantal patiënten heeft tussentijds afscheid moeten nemen van de eigen procesregisseur. Helaas heeft het even geduurd voor wij een nieuwe collega hebben aan kunnen trekken maar per 1 juli zal deze de taken overnemen van de vertrokken procesregisseurs. Bij dringende vragen kunt u intussen terecht bij het hiervoor genoemde nummer.

Hoe gaat het verder na de overdracht?

Na de overdracht is het de bedoeling dat uw contactpersoon bij de gemeente de verdere begeleiding overneemt. Echter: een goede zorg voor de patiënt blijft voorop staan, al zal dat in de toekomst indirect zijn. Professionals kunnen voor al hun vragen terecht bij Q-support en een beroep doen op bijvoorbeeld arbeidsdeskundige adviezen, medische adviezen en juridische adviezen.

Kennisvermeerdering en scholing.

Voor Q-support is dit geen onbekend thema maar dit zal nog dringender op de agenda gezet worden. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen een beroep op Q-support doen om voorlichting te krijgen over Q-koorts, over de gevolgen maar ook om de juiste scenario’s t.a.v. zorg en begeleiding te volgen.

Meerjarenvisie.

De nieuwe Raad van Toezicht zal aantreden per 1 juni. Zij gaan zich oriënteren en zullen om te beginnen een meerjarenvisie, planning en bijbehorende financiering  beoordelen en goedkeuren. Deze is in ontwikkeling en het voorwerk is gedaan in samenspraak met veel patiënten en professionals. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Het beweegprogramma

Inmiddels heeft gelukkig een groot aantal gemeenten het besluit genomen om alsnog het beweegprogramma te vergoeden. Helaas niet alle gemeenten. Q-support kan niet meer doen dat dit  te accepteren. Dit zijn besluiten van individuele gemeenten. De patiënten die het wel vergoed hebben gekregen zijn daarvan op de hoogte gesteld. (Dit is meestal zo niet altijd door Q-support gedaan). Bij de overdrachtsgesprekken zal dit thema indien nodig alsnog aan de orde gebracht worden en Q-support heeft hiervoor een meer algemene brief gemaakt met uitleg hierover. U kunt deze via uw procesregisseur of het secretariaat krijgen.

En verder…

Het gebaar.

Er bereiken ons veel vragen over ‘het gebaar ‘ van 15,5 miljoen Euro dat de landelijke overheid wil gaan maken naar Q-koortspatiënten en een misverstand over het feit dat de 3,5 miljoen uit dit bedrag gehaald dienen te worden. Dat misverstand wil ik wegnemen. Het budget dat aan Q-support toegekend is, de 3,5 miljoen, staat los van het gebaar.

Wellicht ten overvloede maar ter verduidelijking: Q-support heeft geen enkele bemoeienis met het gebaar. Q-uestion zal de verdere uitwerking  als patiëntenorganisatie en belangenbehartiger bespreken en afstemmen met het ministerie.

De wekelijkse blog en de nieuwsbrief: belangrijke informatiebronnen.

Ik nodig u uit om met name wekelijks mijn blog en de nieuwsbrief te lezen. Op deze manier blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief? Dat kan op www.q-support.nu.

Verder nog vragen?

Blijft u daar niet mee rondlopen! U kunt contact opnemen met uw eigen procesregisseur of via het secretariaat. Telefonisch via 073-6100010 of via secretariaat@q-support.nu