Motie CDA

Tot hier.. en nu verder: Q-koorts

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018,
behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019,

Lees hier de gehele motie