Motie Provinciale Staten

Amendement Q-koorts 2.0
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018,
behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Lees hier de gehele motie