Skip to main content

Privacy Policy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2023

Q-support is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Q-support ondersteunt en adviseert mensen met Q-koorts. Ook delen we onze kennis met professionals, onderzoekers, beleidsmakers en de overheid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Q-support, gevestigd aan Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Dus bijvoorbeeld iemands naam, adres, telefoonnummer en pasfoto. Maar ook informatie over waar iemand werkt en of iemand bijvoorbeeld Q-koorts heeft.

Waarom worden persoonsgegevens door ons verwerkt?

Q-support heeft uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij de klachten en de gevolgen van de aandoening. Q-support heeft vanuit het ministerie opdracht gekregen om:

 • Samen met de patiënt te kijken naar de vragen en behoeften die er zijn ten gevolge van de ziekte;
 • Gebieden met elkaar te verbinden waar samenwerking niet altijd makkelijk is. Bijvoorbeeld de medische wereld, instanties rond werk en inkomen en de aanwezige ondersteuning in participatie en zelfredzaamheid door gemeentes.

Q-support heeft gegevens van patiënten daarnaast ook nodig voor klachtenafhandeling. Als een klacht afgehandeld moet worden, moet Q-support met de patiënt kunnen communiceren. Hiervoor heeft Q-support gegevens nodig van de patiënt.

Q-support verwerkt gegevens voor analysedoeleinden. Dankzij deze analyses kunnen wij de ondersteuning van de patiënt zo optimaal mogelijk laten verlopen.

Ten slotte voert Q-support ook wettenschappelijk onderzoek uit. Alleen als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven, worden persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Q-support informeert patiënten vóór het onderzoek op een duidelijke manier over het doel van het onderzoek. Pas als patiënten akkoord gaan met het delen van gegevens, worden de gegevens gebruikt voor het doen van onderzoek.

Welke gegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele test bloeduitslag
 • Contactgegevens Huisarts
 • Verwijzing huisarts

Om u te kunnen ondersteunen, wordt er een digitaal patiëntendossier aangemaakt. De adviseur die u ondersteunt heeft toegang tot het digitale patiëntendossier. De adviseur is onderdeel van een breder team binnen Q-support. Dit team bestaat uit andere adviseurs, die in het kader van onder meer de kwaliteit en continuïteit van de zorg zo nodig meedenken. Dit betreft bijvoorbeeld een (inhoudelijk) leidinggevende van het team. Het is daarom mogelijk dat er inzage in het digitale patiëntdossier plaatsvindt door een andere adviseur dan de adviseur waar u contact mee heeft. In het dossier zijn vrije invulvelden. U kunt hier zelf de volgende gegevens invullen:

 • Financiële situatie
 • Sociaal functioneren/netwerk/steun
 • Hulpvraag van de patiënt
 • Psychische welzijn
 • Lichamelijke gezondheid
 • Beperkingen en diagnose
 • Medische verslagen

Als u deze gegevens invult, worden ook deze gegevens door ons opgeslagen.

Mogen we de gegevens verwerken?

Q-support verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming. Als u zich aanmeldt bij Q-support vragen wij u toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens. Vóór u toestemming geeft, geven we aan waarom en welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. U mag de toestemming ook altijd weer intrekken.

Q-support verwerkt in enkele gevallen persoonsgegevens met als grondslag gerechtvaardigd belang. Q-support beroept zich alleen op deze grondslag om persoonsgegevens voor analyse doeleinden te kunnen gebruiken.

Q-support vraagt om uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Q-support bewaart de gegevens in het nazorgtraject op basis van de grondslag toestemming. Als u die toestemming intrekt, of een verzoek doet om de verwijdering van uw gegevens, dan zullen wij de gegevens verwijderen. Dit betekent echter wel dat Q-support u niet meer kan helpen. U kunt zich wel altijd opnieuw aanmelden.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek hanteren wij een bewaartermijn van 15 jaar.

Worden gegevens gedeeld met derden?

Q-support verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Q-support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Q-support gebruikt alleen technische en functionele cookies. Als u toestemming geeft, gebruikt Q-support ook analytische, prestatie en advertentie cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij vastleggen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor het delen van de persoonsgegevens in te trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Q-support. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een derde toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging,  intrekking van de toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@q-support.nu.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Q-support neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en de gegevensverwerking?

Bij Q-support is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens door Q-support. Voor vragen of opmerkingen over persoonsgegevens in zijn algemeenheid en over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de FG via gegevensbescherming@q-support.nu.

Klacht indienen
Als u van mening bent dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij bovengenoemde FG (als onafhankelijke toezichthouder). Hiernaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.